Služby

ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE

Architektonická štúdia je ťažiskom návrhu a poskytuje jasnú predstavu o tom ako môže vyzerať Váš rodinný dom, o celkovej veľkosti objektu, jeho umiestnení na pozemku, orientácii na svetové strany. Rieši funkčné usporiadanie jednotlivých priestorov, prevádzkové vzťahy a základné zariadenie priestorov. Všetky nami navrhované stavby riešime v súlade s filozofiou trvalo udržateľného rozvoja. Výsledkom architektonickej štúdie je návrh stavby napr. Rodinného domu spracovaný v grafickej forme, ktorý obsahuje výkres situácie stavby na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží stavby, schematické rezy a 2D pohľady.

Kombináciou architektonickej štúdie spolu s projektom pre stavebné povolenie navyše od nás získate 3D vizualizáciu objektu

PROJEKTY PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie ktorý rieši polohové umiestnenie stavby, popis objektu a jeho hlavných nosných konštrukcií spolu s účelom využitia a vrátane odstupových vzdialeností požiarne nebezpečného priestoru.

Náš projekt pre územné rozhodnutie obsahuje:

 • Koordinačná situácia s vyznačením jednotlivých stavebných objektov vrátane prípojok na inžinierske siete
 • Sprievodná a súhrnná technická správa
 • Časť Architektúra (Pôdorysy, Rezy a Pohľady)
 • Časť Požiarna bezpečnosť (Situácia odstupových vzdialeností, Technická správa)
PROJEKTY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Vypracovávame projekty pre stavebné povolenie všetkých stavebných objektov podľa §9 vyhlášky MŽPSR č.453/2000. V tejto fáze ide o dopracovanie projektu so zapracovaním podmienok územného rozhodnutia a vyjadrení dotknutých subjektov v územnom konaní. Projekt pre stavebné povolenie sa prikladá spolu so žiadosťou o stavebné povolenie vrátane všetkých príloh a náležitostí príslušnému stavebnému úradu v min. 2 vyhotoveniach. Podľa potrieb dodávame klientom kompletné minimálne 4 sady projektov.

Náš projekt pre stavebné povolenie obsahuje

 • Koordinačná situácia so stavebnými objektami a prípojkami inžinierskych sietí
 • Vytyčovacia situácia s osadením stavby na pozemku
 • časť Architektúra (Všetky pôdorysy, rezy, 3D zobrazenie objektu, pohľady v 1:50/1:100)
 • časť Zdravotechnika (Prípojky voda, kanalizácia + Vnútorné rozvody vody, kanalizácie)
 • časť Elektroinštalácia (Elektrická NN prípojka, Zásuvkové a svetelné rozvody, Bleskozvod)
 • časť Vykurovanie (Výpočet tepelných strát, návrh zdroja tepla, návrh vykurovacej sústavy)
 • časť Vzduchotechnika (Návrh rekuperačnej jednotky, výpočet, pôdorysy s výustkami)
 • časť Statika (Statický posudok stavby / Realizačná statika s výstužou)
 • časť Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
 • časť Projektové hodnotenie energetickej náročnosti stavby
REALIZAČNÉ PROJEKTY

Realizačný projekt obsahuje všetky body ako pri stavebnom povolení. Realizačný projekt je veľmi podrobná projektová dokumentácia na základe ktorej je možné vypracovať rozpočet stavby. Tento typ projektových dokumentácií je vhodný pre tých ktorý plánujú stavať pomocou extérnej stavebnej firmy. Väčšinou na základe rozpočtu si môžte vytvárať súťaže a tendre na výber zhotoviteľa stavby.

V rámci realizačného projektu zabezpečujeme:

 • Kvalifikovaný stavebný dozor
 • Rozpočet stavby
 • Krycí list
 • Podrobné výkazy a výpisy okenných, dverných, klampiarskych a zámočníckych konštrukcií
INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Radi pre pre Vás vybavíme stavebné povolenie. Pokiaľ nechcete strácať čas rôznym povolením k stavbe na úradoch radi Vám ponúkneme naše služby v oblasti inžinieringu. Inžiniering predstavuje zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi za cieľom získania stavebného povolenia.

Radi pre Vás zabezpečíme:

 • Územné rozhodnutie
 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
 • Odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • Zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností
 • Výškové a polohové zamerania od geodeta

Za jednotnú cenu si ušetríte množstvo času behaním po úradoch a všetko vybavíte na jednom mieste.

V rámci architektonických štúdii a projektovaniu sa venujeme aj návrhom interiérov vďaka ktorým už v predprojektovej fáze si viete prezrieť Váš budúci domov plne zariadený. Návrh interiéru taktiež slúži ako podklad pre realizačnú dokumentáciu pre stolára. Taktiež návrh interiéru je dobrý aj v rámci navrhovania elektroinštalácii, zásuvkových rozvodov, vypínačov a podobne, kde na stavbe už nemusíte riešiť kde, koľko a v akej výške budú umiestnené zásuvkové rozvody alebo svetlná technika.

V rámci návrhu interiéru zabezpečíme:

 • Realistické vizualizácie miestností
 • Výrobnú dokumentáciu nábytku
 • Cenovú ponuku priamo od partnerskej stolárskej firmy
 • Realizáciu interiéru

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku